Algemene voorwaarden

De spelregels en algemene voorwaarden van Family Fit Marknesse

Privacy en Intakeformulier

 • Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Family Fit Marknesse ten behoeve van uw sportbeoefening en begeleiding worden door de personal trainer met respect behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • Na uw aanmelding vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Met behulp van de gegevens krijgen wij een eerste inzicht in uw gezondheid, uw conditie en het doel van uw persoonlijke training. Op deze wijze hopen wij u beter te kunnen begeleiden en blessures te voorkomen.

Abonnement

 • Het abonnement begint op de startdatum dat is vermeld op de abonnementsovereenkomst  en loopt minimaal voor de periode die is gekozen op de abonnementsovereenkomst.
 • Na afloop van de bovengenoemde periode wordt het abonnement voor onbepaalde tijd verlengd, waarbij het abonnement met een opzegtermijn van één maand kan worden beëindigd.
 • Indien u het abonnement wilt beëindigen, dient dat met een mutatieformulier te gebeuren, deze is aan de balie verkrijgbaar.
 • In geval van langdurige ziekte zal na overhandiging van een verklaring van uw arts, waaruit blijkt dat u niet meer kunt trainen, de contributie tijdelijk worden gestopt.
 • Bij een andere vorm van overmacht (blessure, zwangerschap) kan uw abonnement tijdelijk worden gestopt. Dit kunt u aanvragen via een mutatieformulier verkrijgbaar aan de balie van Family Fit Marknesse Indien het een blessure betreft welke niet te behandelen is door één van onze therapeuten, dient u een doktersverklaring te overleggen, waaruit blijkt dat u niet meer kunt trainen, om het abonnement tijdelijk te beëindigen of te stoppen.
 • Indien een abonnement tijdelijk wordt gestopt, zal voor de lengte van de gestopte periode het abonnement worden verlengd. Voorbeeld: als er wordt gestopt voor 2 maanden dan wordt het abonnement ook met 2 maanden verlengd.
 • Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Milon trainingspas is tevens persoonsgebonden. In het geval u onverhoopt het pasje verliest of kwijtraakt zijn wij verplicht de kosten van een nieuw pasje € 15,00 aan u door te berekenen.

 Contributie

 • De contributie van het abonnement wordt doormiddel van automatische incasso geïnd. De automatische incasso vindt plaats rond de 24e van iedere maand. De betaling blijkt uit de omschrijving van de automatische incasso op het dagafschrift. Er wordt geen afzonderlijk betalingsoverzicht verstrekt.
 • Family Fit Marknesse behoudt zich het recht voor, de hoogte van de contributie aan te passen wanneer de prijsontwikkeling/inflatie daar aanleiding toe geeft. Dit wordt tijdig aangekondigd aan onze klanten via een brief of per mail. Een eventuele verhoging van de contributie zal pas 3 maanden na ingang van het abonnement worden doorgevoerd.

Terugboeking automatische incasso

 • Bij een (onterechte) terugboeking van een automatische incasso door de klant (of door de bank van de klant) wordt het bedrag, zonder verdere mededeling, opnieuw door Family Fit Marknesse geïncasseerd. Indien deze incasso ook weer wordt terug-geboekt, ontvangt de klant een herinnering met het verzoek om het bedrag over te boeken of contant te voldoen. Hierbij zullen 10 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, zoals in een verzonden herinnering vermeldt, gaat de vordering ter incasso. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant, vermeerderd met de wettelijke rente.

Officiële feestdagen en vakanties

 • Family Fit Marknesse zal de openingstijden hanteren zoals vermeld in publicaties binnen de vestiging en op de website. Wijzigingen hierin en uitzonderingen hierop zullen ruim vooraf worden gepubliceerd. Family Fit Marknesse is gesloten op feestdagen.

 Aansprakelijkheid en eigen risico

 • Family Fit Marknesse voelt zich mede verantwoordelijk voor uw eigendommen, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging, noch voor letsel/blessure. Het verblijf en het sporten binnen Family Fit Marknesse geschiedt geheel op eigen risico.
 • Gebruikers van Family Fit Marknesse  die zich naar het oordeel van directie en/of personeel schuldig maken aan wangedrag, de goede naam van Family Fit Marknesse en/of de medewerkers negatief beïnvloeden, kunnen tijdelijk of definitief de toegang ontzegd worden. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.
 • Schade die door u, bewust of onbewust, wordt toegebracht aan inventaris en/of het pand zal verhaald worden op de veroorzaker.

Overig

 • Het gebruik van een handdoek is bij alle activiteiten verplicht. U wordt verzocht schone sportschoenen te gebruiken, welke niet buiten gedragen zijn. Tevens dient u gepaste sportkledij te dragen.
 • U gaat ermee akkoord dat voor een optimale training en begeleiding op de toestellen, uw gegevens verwerkt worden in de software, behorende bij de toestellen en behandelingen en er periodiek analyses gemaakt worden van de voortgang van uw training en bezoekgedrag.

Privacy

 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet is ter bescherming van uw privacy. Bedrijven moeten aangeven welke persoonlijke gegevens worden gebruikt en waarvoor. Je kunt onze privacy verklaring hier vinden en lezen wat wij met uw gegevens doen en waarom.